مشخصات دوره :

زمان شروع دوره :به حدنصاب رسیدن هر کلاس

شیوه ثبت نام : حضوری

مدت دوره : ۸ جلسه

ظرفیت هردوره : ۱۰نفر به بالا

تعداد جلسات در هفته : ۲روزدر هفته

هزینه کلاس برای دانشجو و دانش پژوه علوم قرآنی غدیر ۳۰۰۰۰ تومان

و برای عموم ۴۵۰۰۰ تومان می باشد

 

مشخصات دوره :

زمان شروع دوره :به حدنصاب رسیدن هر کلاس

شیوه ثبت نام : حضوری

مدت دوره : ۸ جلسه

ظرفیت هردوره : ۱۰نفر به بالا

تعداد جلسات در هفته : ۲روزدر هفته

هزینه کلاس برای دانشجو و دانش پژوه علوم قرآنی غدیر ۳۰۰۰۰ تومان

و برای عموم ۴۵۰۰۰ تومان می باشد

 

مشخصات دوره :

زمان شروع دوره :به حدنصاب رسیدن هر کلاس

شیوه ثبت نام : حضوری

مدت دوره : ۸ جلسه

ظرفیت هردوره : ۱۰نفر به بالا

تعداد جلسات در هفته : ۲روزدر هفته

هزینه کلاس برای دانشجو و دانش پژوه علوم قرآنی غدیرماهیانه ۳۰۰۰۰ تومان

و برای عموم ۴۵۰۰۰ تومان می باشد

 

مشخصات دوره :

زمان شروع دوره :به حدنصاب رسیدن هر کلاس

شیوه ثبت نام : حضوری

مدت دوره : ۸ جلسه

ظرفیت هردوره : ۱۰نفر به بالا

تعداد جلسات در هفته : ۲روزدر هفته

هزینه کلاس برای دانشجو و دانش پژوه علوم قرآنی غدیرماهیانه ۳۰۰۰۰ تومان

و برای عموم ۴۵۰۰۰ تومان می باشد