کارشناسی ناپیوسته تربیت مبلغ به زبان انگلیسی

تربیت مبلغ به زبان انگلیسی از سال93 در این مجموعه برگزار می شود ثبت نام مشخصات دوره: زمان شروع دوره: ...
خواندن بیشتر

کاردانی مروج اندیشه و تربیت اسلامی

مروج اندیشه و تربیت اسلامی از سال93 در این مجموعه برگزار می شود ثبت نام مشخصات دوره: زمان شروع دوره: ...
خواندن بیشتر

کاردانی حرفه ای امور فرهنگی 

امور فرهنگی از سال93 در این مجموعه برگزار می شود ثبت نام مشخصات دوره: زمان شروع دوره: مهر و بهمن ...
خواندن بیشتر

کاردانی تربیت مربی قرآن

کاردانی تربیت مربی قرآن از سال93 در این مجموعه برگزار می شود ثبت نام مشخصات دوره: زمان شروع دوره: مهر ...
خواندن بیشتر