تفسیر قرآن کریم

تفسیر قرآن کریم از سال 91 در این مجموعه برگزار می شود ثبت نام مشخصات دوره: زمان شروع دوره: مهر ...
خواندن بیشتر

دوره سبک زندگی

دوره سبک زندگی از سال 95 در این مجموعه برگزار می شود ثبت نام مشخصات دوره: زمان شروع دوره: مهر ...
خواندن بیشتر

دوره دوساله تفسیر و مفاهیم

دوره تفسیر و مفاهیم از سال 80 در این مجموعه برگزار می شود ثبت نام مشخصات دوره: زمان شروع دوره: ...
خواندن بیشتر

دوره دوساله امام شناسی

دوره امام شناسی از سال 91 در این مجموعه برگزار می شود ثبت نام مشخصات دوره: زمان شروع دوره: مهر ...
خواندن بیشتر