کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

زمان شروع دوره: مهرماه زمان ثبت نام:مردادماه شیوه ثبت نام:سازمان سنجش مدت دوره:2 سال هزینه :ترمی 2 میلیون تومان مدرک: ...
خواندن بیشتر

کارشناسی ارشد کلام و عقاید اسلامی

زمان شروع دوره: مهرماه زمان ثبت نام:مردادماه شیوه ثبت نام:سازمان سنجش مدت دوره:2 سال هزینه :ترمی 2 میلیون تومان مدرک: ...
خواندن بیشتر

کارشناسی ارشد مجازی تفسیر اثری

زمان شروع دوره: مهرماه زمان ثبت نام:مردادماه شیوه ثبت نام:سازمان سنجش مدت دوره:2 سال هزینه :ترمی 2 میلیون تومان مدرک: ...
خواندن بیشتر

کارشناسی ارشد مجازی فقه و حقوق اسلامی

زمان شروع دوره: مهرماه زمان ثبت نام:مردادماه شیوه ثبت نام:سازمان سنجش مدت دوره:2 سال هزینه :ترمی 2 میلیون تومان مدرک: ...
خواندن بیشتر

کارشناسی مجازی روان شناسی

زمان شروع دوره: مهرماه زمان ثبت نام:مردادماه شیوه ثبت نام:سازمان سنجش مدت دوره:4 سال هزینه :ترمی 900 هزار تومان مدرک: ...
خواندن بیشتر

کارشناسی فقه و حقوق اسلامی

زمان شروع دوره: مهرماه زمان ثبت نام:مردادماه شیوه ثبت نام:سازمان سنجش مدت دوره:4 سال هزینه :ترمی 900 هزار تومان مدرک: ...
خواندن بیشتر

کارشناسی مجازی علوم قرآن و حدیث

زمان شروع دوره: مهرماه زمان ثبت نام:مردادماه شیوه ثبت نام:سازمان سنجش مدت دوره:4 سال هزینه :ترمی 900 هزار تومان مدرک: ...
خواندن بیشتر